Stockholm Business Alliance

Stockholm Business Alliance (SBA) är ett partnerskap mellan 53 kommuner i åtta län. Vårt syfte är att attrahera utländska investeringar till regionen, att marknadsföra regionen internationellt och att förbättra näringslivsservicen vid kommunernas myndighetsutövning.

I fokus

Konjunkturrapporter 10 jan 2022

Tydlig återhämtning för konjunkturen

Fjolåret präglades starkt av den pågående Covid-19 pandemin med stora negativa konsekvenser. Återhämtningen fortsätter däremot starkt under årets tredje kvartal som bjuder på en rad positiva signaler. Allra tydligast är detta på arbetsmarknaden med en stigande sysselsättning och minskande arbetslöshet.

Läs mer om Tydlig återhämtning för konjunkturen
Konjunkturrapporter 29 sep 2021

Återhämtning för konjunkturen påbörjad

Under årets andra kvartal ser vi att regionen som helhet bjuder på en rad positiva signaler som en stigande lönesumma, färre konkurser och ett ökat nyföretagande. Konjunkturen i SBA-regionen 2021 - Kvartal 2 Samtliga konjunktursrapporter Fjolåret präglades starkt av den pågående Covid-19 pandemin med stora negativa konsekvenser. Under årets andra kvartal ser vi en rad positiva signaler som en stigande lönesumma, färre konkurser och ett ökat nyföretagande. Positiva signaler syns även på arbetsmarknaden med en stigande sysselsättning och minskande arbetslöshet. Antalet sysselsatta invånare ökar med 29 000 personer i regionen och antalet arbetslösa minskar med drygt 7 800 personer. Lönesumman i privat sektor ökar med 7,5 procent under andra kvartalet. En liknande utveckling syns i relation till den totala lönesumman i sin helhet som ökar med 7 procent samt i relation till per sysselsatt och invånare. Detta är ett viktigt styrkebesked för den generella köpkraften i samhället vilket kommer att gynna konsumtionen och näringslivet på sikt i samband med återhämtningen. Därtill kan årets andra kvartal rapportera betydligt färre företagskonkurser jämfört med samma period förra året och fler nystartade företag.  Under det andra kvartalet sker det en positiv vändning på arbetsmarknaden. Antalet sysselsatta ökar med 0,3 procent och antalet lediga jobb ökar med drygt 60 procent. Samtidigt minskar antalet varslade personer med 84 procent och arbetslösheten med 0,2 procentenheter.  Antalet invånare ökar med 0,6 procent eller 29 000 personer i Stockholmsregionen, vilket liknar utvecklingen i Sverige som helhet. Turismen återhämtar sig under det andra kvartalet från de låga nivåerna samma period förra året och ökar nu med 73 procent.

Läs mer om Återhämtning för konjunkturen påbörjad
Konjunkturrapporter 8 jul 2021

Positiva signaler men fortsatt nedgång i spåren av Covid-19

Fjolåret präglades starkt av den pågående Covid-19 pandemin med stora negativa konsekvenser på konjunkturen. Konjunkturrapporten för det första kvartalet 2021 bjuder dock på en rad positiva signaler. Konjunkturen i SBA-regionen 2021 – Kvartal 1 Samtliga konjunktursrapporter Under årets första kvartal ser vi att regionen som helhet bjuder på en rad positiva signaler som en stigande lönesumma, färre konkurser och ett ökat nyföretagande. Å andra sidan ser det fortsatt mörkt ut vad gäller utvecklingen på arbetsmarknaden. Antalet sysselsatta invånare minskar med 62 000 personer i regionen och antalet arbetslösa har ökat. Särskilt oroande är att de långtidsarbetslösa har ökat med drygt 16 procent jämfört med förra året. Däremot finns det indikationer på att arbetslösheten har börjat plana ut. Lönesumman i privat sektor ökar för första gången på ett år och stiger även totalt sett och i förhållande till per sysselsatt och invånare. Detta är ett viktigt styrkebesked för den generella köpkraften vilket kommer att gynna näringslivet på sikt i samband med återhämtningen. Därtill kan årets första kvartal rapportera färre företagskonkurser och fler nystartade företag. Konkurserna inom Hotell- och restauranger har stigit jämfört med förra året. Flest konkurser återfinns inom byggindustrin och företag inom juridik, ekonomi, vetenskap & teknik. Arbetsmarknaden försvagades ytterligare under årets första kvartal. Antalet sysselsatta minskar med 2,6 procent i regionen, vilket motsvarar 62 000 personer. Vidare minskar antalet lediga jobb med 18 procent och arbetslösheten stiger med 1,1 procentenheter till 6,1 procent. Däremot minskar antalet varslade personer med 82 procent jämfört med förra årets rekordnivåer. Antalet invånare ökar med 0,5 procent eller 22 000 personer, vilket liknar utvecklingen i Sverige som helhet. Turismen drabbas fortsatt hårt och de kommersiella övernattningarna minskar med 39 procent jämfört med förra året.

Läs mer om Positiva signaler men fortsatt nedgång i spåren av Covid-19
Om SBA Omvärldsbevakning 2 jun 2021

Framtidens näringsliv i Stockholmsregionen

Styrgruppen inom Stockholm Business Alliance beslutade i början av 2021 att ta fram en framtidsanalys gällande näringslivets utveckling. Konsultföretaget Sweco har nu sammanställt en rapport med syfte att stärka medlemskommunerna vad gäller strategisk inriktning inom näringslivsutveckling. Framtidens Näringsliv i StockholmsregionenLadda ner Analysen beskriver hur näringslivet kommer att förändras under 2020-talet med utblick mot 2030. Utgångspunkten är fyra megatrender – klimatförändringar, globalisering, urbanisering och digitalisering – och deras omstöpande kraft. Analysen innehåller även en fördjupning av sju regionala nyckelbranschers tillväxtutsikter samt en beskrivning av hur fyra europeiska storstadsregioner hanterat coronakrisen ur ett näringslivsperspektiv. Rapporten avslutas med ett antal övergripande slutsatser i scenarieform. Analysen baseras på historisk bransch- och arbetsmarknadsdata, 2019 års långtidsutredning, demografiska prognoser, en omfattande granskning av forskning och utredningar samt en intervjustudie. Den totala rapporten på 100 sidor kan fås genom mail till elisabeth.sjogren@stockholm.se

Läs mer om Framtidens näringsliv i Stockholmsregionen
Näringslivsservice (NKI/NUI) 22 apr 2021

Servicen till företagen blir allt bättre inom Stockholmsregionen

Företagen i Stockholmsregionen är mer nöjda med den kommunala myndighetsutövningen än tidigare år. Det är femte året i rad som kommunerna inom partnerskapet Stockholm Business Alliance (56 kommuner 2020), samlat erhåller ett högt betyg från företagen i den årliga kundundersökningen (Nöjd Kund Index) inom kommunal myndighetsutövning. NKI - Servicemätning 2020 Företagen ger kommunerna högt eller mycket högt betyg inom fem av sex undersökta myndighetsområden. Bygglov når ännu inte upp till högt betyg, men klättrar mest med tre NKI-enheter 2020 till NKI 66, vilket är ett klart godkänt betyg på den 100-gradiga skalan. Sedan SBA började genomföra NKI-undersökningen har företagen blivit alltmer nöjda. Betyget har ökat från knappt godkänt (NKI 63) till högt betyg (NKI 74). Vidare har andelen kommuner som erhållet höga eller mycket höga betyg ökat och andelen med låga eller mycket låga betyg minskat inom samtliga undersökta myndighetsområden.  Enkäten har besvarats av knappt 11 000 personer som varit i kontakt med SBA-kommunernas myndighetsutövning inom brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd. Svarsfrekvensen uppgick till 54 procent. I enkäten får företagen sätta betyg på den totala upplevelsen men också hur nöjda de är med bemötande, information, tillgänglighet, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.  - Den vanligaste kontakten företagen har med kommunerna är genom tillstånd och tillsyn. Därför är denna undersökning enormt viktig i vårt förbättringsarbete. Nu är det viktigare än någonsin att vi har en god dialog med näringslivet och prioriterar rätt insatser. Vi vill därför rikta ett stort och innerligt tack till alla företag som har och tar sig tid att besvara de enkäter som vi skickar ut. Tillsammans gör vi Stockholmsregionen starkare, säger Staffan Ingvarsson VD Stockholm Business Region. Undersökningen görs sedan 2010 i samarbete med Sveriges Kommuner och Regioner, SKR. För 2020-års ärende gjordes undersökningen av 189 kommuner och 13 gemensamma förvaltningar/förbund.  Ta del av hela rapporten om kommunernas service till företagen: NKI - Servicemätning 2020 Frågor om rapporten kan ställas till: Stefan Frid — Invest Stockholmstefan.frid@stockholm.se+46 (0) 8 508 28 016

Läs mer om Servicen till företagen blir allt bättre inom Stockholmsregionen
Gå till alla nyheter Fler nyheter