Företagsklimat

SBA genomför regelbundna kundundersökningar inom områdena myndighetsutövning och upphandling genom Nöjd Kund Index (NKI) och Nöjd Upphandling Index (NUI). Undersökningarna genomförs i samverkan med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Den vanligaste kontakten företagen har med kommunen är oftast inom myndighetsutövning och upphandling. SBA:s Företagsklimatundersökning tar reda på vad företag som varit i kontakt med kommunen inom dessa områden tycker. Undersökningen är uppbyggd enligt vedertagen Nöjd-Kund Index (NKI)-metodik och är ett stöd för kunddriven verksamhetsutveckling.

Kundundersökningen inom myndighetsutövning har genomförts sedan SBA startade 2006. Nöjd-Upphandlings-Index, NUI, utvecklades 2018 och är sedan 2021 obligatorisk för SBA:s partnerkommuner.

Efter att Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) topprankat undersökningen som den bästa Företagsklimatundersökningen genomförs den sedan 2010 i samverkan med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Sedan 2016 genomförs undersökningen årligen av lejonparten av Sveriges kommuner och de nationella resultaten redovisas av SKR i en Öppen jämförelse – Företagsklimat.

Nyheter

  • För att få ett NKI-resultat redovisat i den aggregerade totala rankingen krävs svar inom minst fyra myndighetsområden; bygglov, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd samt en total svarsfrekvens på minst 40 procent. Upphandling särredovisas och ingår ej i det aggregerade betyget.
  • För att ingå i rankingen för upphandling krävs minst 10 svar, inklusive svar från anbudsgivare som ej erhållit kontrakt.

Information om 2024-års undersökning

Här kan du ta del av information som hjälper dig att komma igång och upphandla leverantör till undersökningen:

Godkända leverantörer

Myndighetsutövning

I kundundersökningen (Nöjd-Kund-Index, NKI) inom myndighetsutövning är det obligatoriskt för SBA:s partnerkommuner att mäta samtliga sex myndighetsområden; brandskydd, bygglov, livsmedelskontroll, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd samt serveringstillstånd. I ärendemallen framgår vilka uppgifter som behöver följa med ärendet.

Upphandling

Undersökningen inom upphandling – Nöjd-Upphandlings-Index, NUI – utvecklades 2018. Därefter har undersökningen vidareutvecklats tillsammans med bl a SKR, Upphandlingsmyndigheten och kommuner. Undersökningen erbjuds alla kommuner i Sverige genom SKR och är obligatorisk för SBA:s partnerkommuner sedan 2021.

NUI-undersökningen baseras på kommunens annonserade upphandlingar och har två olika enkäter beroende på om företaget valt att lämna anbud eller ej. I ärendemallen framgår vilka uppgifter som behöver följa med upphandlingen. Observera att det finns framtagna rapporter baserade på ärendemallen i annonsdatabaserna E-avrop, Kommers och TendSign.

Resultat

Resultatet från undersökningen kan löpande följas i SKR:s webbportal. När mätåret är slut sammanställs kommunens resultat med fördjupad analys i en kommunrapport från upphandlad konsult och SBA/SKR tar fram rankingrapporter.

  • I SKR:s webbportal kan kommunen löpande följa och analysera utvecklingen av NKI och NUI samt göra jämförelser med t ex andra kommuner. Alla partnerkommuner har kostnadsfri access till webbportalen genom SBA-partnerskapet.
  • I den årliga kommunrapporten från konsulten analyseras kommunens resultat och vad som bör prioriteras i förbättringsarbetet för respektive mätområde.
  • SBA och SKR tar fram årliga rankingrapporter som jämför kommunernas resultat, totalt och per mätområde. De nationella resultaten redovisas av SKR i en Öppen jämförelse – Företagsklimat. Förra årets resultat finns i SBA Företagsklimat 2022 – 2021-års ärenden. Arkiv till äldre rankingrapporter, se längst ner på denna sida

Support från SBA

SBA bistår kommunerna med stöd innan, under och efter undersökningens genomförande. Det kan vara såväl support inför upphandlingen av undersökningen som att på plats tolka resultatet och tillsammans med handläggare göra workshops för att stärka kundnöjdheten – kontakta oss så hjälper vi till.

Stefan Frid, Ansvarig Företagsklimat, Stockholm Business Alliance, Stefan.frid@stockholm.se, +46 70 472 80 16.

SBA:s arbete

  • Utveckla och koordinera Företagsklimatundersökningen (NKI/NUI) i samverkan med Sveriges Kommuner och Regioner, SKR
  • Leda SBA:s Företagsklimatråd-råd; Linköping, Norrköping, Eskilstuna, Stockholm, Örebro, Västerås, Knivsta, Uppsala samt Gävle
  • Supportera SBA-kommuner innan, under och efter undersökningens genomförande
  • Genomföra SBA-konferenser/möten inom berörda myndighetsområden och upphandling
  • Driva gemensamma insatser för att utveckla myndighetsutövning och upphandling i syfte att stärka företagsklimatet

Arkiv

SBA publicerar dessutom årliga rapporter där servicemätningarna sammanfattas.

Kontakt

Stefan Frid, Ansvarig Företagsklimat, Stockholm Business Alliance, Stefan.frid@stockholm.se, +46 70 472 80 16.