Näringslivsservice (NKI/NUI)


Undersökning inom upphandling: Nöjd Upphandlings Index – NUI

SBA och SKR ändrar namn på undersökningen från NAI (Nöjd Anbudsgivare Index) till NUI (Nöjd Upphandlings Index). Detta för att inte förväxla undersökningen med andra undersökningar på området.

 • Offentliga upphandlingar utgör drygt 1/6-del av Sveriges BNP och är en viktig del i hur man uppfattar det lokala företagsklimatet.
 • År 2019 erbjöds SBA-kommunerna att som pilot-studie börja mäta NKI för upphandling efter att SBA tagit fram en anpassad enkät för upphandling.
 • Inför 2020 har vi utvecklat enkäten ytterligare i dialog med Upphandlingsmyndigheten, Sveriges Kommuner och Regioner, SKR (fd SKL), SKL Kommentus samt kommuner.  
 • Genom Nöjd Upphandlings Index, NUI, vill vi skapa ett gemensamt kunddrivet förbättringsverktyg för upphandlingar i Sverige.
 • SBA och SKR har gått igenom NUI-undersökningen med godkända NKI-konsulter för Insikt.
 • I SBA:s direktupphandlingsmall för NKI-undersökningen finns ”Upphandling – NUI” som valbar option. Även SKR erbjuder undersökningen till kommunerna år 2020.
 • Resultatet från NUI-undersökningen kommer att kunna följas löpande i SKRs webbportal (beräknas vara klart hösten 2020) som samtliga SBA-kommuner automatiskt är anslutna till.

OBS! NUI ingår ej i det sammanräknade NKI-resultatet från SBA eller SKR, utan särredovisas och påverkar ej den ordinarie NKI-undersökningen inom tillsyn och tillstånd.

Nedan finns information och dokument för att komma igång med NUI-undersökningen.

Kontakt

Stefan Frid
08 – 508 28 016
Stefan.frid@stockholm.se

 

 

Kom igång med NKI-undersökningen

SBA har tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, tagit fram dokument inför NKI-undersökningen:

 

 

Nyheter

201127 – Näringslivsservice (NKI-undersökning)
 
Resultat
        Resultat hittills i år är bibehållet högt betyg för SBA-kommunerna (NKI 73)
        Samtliga myndighetsområden når högt betyg (>69) förutom bygglov
        Bygglov ökar dock glädjande med +2 enheter till NKI 65
 
Tidplan 2020-års undersökning
        De kommuner som ej tecknat avtal för årets NKI-undersökning måste göra det senast vecka 51
        Vecka 6 är sista enkätutskicket för 2019-års ärende
        Vecka 15 (22 april) offentliggörs resultatet av NKI-rankingen (SBA/SKR)
 
2021-års undersökning
        Nyhet: Upphandling blir nytt obligatoriskt mätområde för SBA genom Nöjd Upphandlings Index, NUI
        SBA-webben uppdateras inom kort med information gällande 2021-års undersökning
 
Tips för att öka NKI
        Du vet väl att ni kan använda två inspirationsfilmer från HRTWRK som berör dialogen och kommunikationen med näringslivet.
Stockholm Business Alliance har köpt rättigheterna exklusivt för SBA-kommunerna, så att du kan visa och använda filmerna internt i din SBA-kommun under ett helt år, fram till 1 oktober 2021.
o   Förutsättningar för att lyckas i din kommunikation med företagarna: https://vimeo.com/463784780
Lösenord: kontakta Stefan Frid             
o   Sex nycklar för en smart kommunikation: https://vimeo.com/463786633
Lösenord: Kontakta Stefan Frid

Fortsatt högt NKI-betyg trots pandemin

Företagen ger SBA-kommunerna ett fortsatt högt betyg (NKI 73) under 2020, trots pandemin. Samtliga myndighetsområden når höga eller mycket höga betyg förutom bygglov, men som glädjande stiger till NKI 64. Jämfört med övriga Sverige har SBA-kommunerna sammantaget något lägre betyg inom bygglov och markupplåtelse.

Under 2020 är antalet enkätsvar hittills färre än normalt pga pausade enkätutskick innan sommaren med anledning av corona. Antal enkätsvar inom SBA uppgår nu till drygt 2 800, vilket ska jämföras med de närmare 12 000 enkätsvaren för helåret 2019.

Uppstart NKI 2021

Den 20 oktober träffas SBA:s NKI-råd tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, Göteborg och Malmö för att starta upp nästa års NKI-undersökning. På agendan är såväl metod, instruktioner och enkät samt besluta om förändringar inför 2021.

Om du har inspel på hur vi kan förbättra NKI-undersökningen ser vi gärna att de inkommer under september!

Kontakta Stefan Frid (stefan.frid@stockholm.se, 070-47 28 016)

Nöjd upphandlings Index, NUI

35 kommuner i Sverige är igång med att mäta NKI för Upphandling – Nöjd Upphandlings Index, NUI – och ytterligare ett tiotal är i startgroparna. I det nya SBA-avtalet 2021-2025 är förslaget att NUI-undersökningen blir obligatoriskt för SBA-kommunerna tillsammans med NKI-undersökningen inom myndighetsutövning.

Nyhet! Resultatet för NUI-undersökningen kan nu följas i SKR:s webbportal, som SBA-kommuner har åtkomst till via SBA-partnerskapet (https://insikt.origogroup.com/). De SBA-kommuner som är igång med undersökningen har ökat från 62 (pilotstudie, 2019) till NUI 64 i år.

SBA har bjudit Upphandlingsmyndigheten, SKR och ett antal kommuners upphandlingschefer för att utvärdera och utveckla NUI-undersökningen inför 2021. På agendan är bl a hur vi kan effektivisera processen för kommunerna genom att utveckla anpassade NUI-rapporter i de vanligaste upphandlingssystemen; TendSign, Kommers och E-avrop.

 

NKI-resultat 2019 (YTD), SBA

 • Närmare 7 400 personer har besvarat NKI-enkäten gällande hur företagen upplever servicen gällande SBA-kommunernas myndighetsutövning
 • SBA-kommunerna bibehåller höga NKI 73 från 2018. Brandskydd har högst NKI (82) och Bygglov lägst (NKI 62).
 • Samtliga SBA-kommuner har åtkomst till att följa sin kommuns NKI i webbportalen

Nyhet 2020! Möjlighet att mäta ”NKI för upphandling” genom Nöjd Anbudsgivare Index, NAI

 • Anpassad NKI-enkät för upphandling framtagen inför 2019 och reviderad inför 2020-års undersökning med bl a upphandslingschefer, SKR och Upphandslingsmyndigheten.
 • Ambitionen är att skapa en nationell undersökning för upphandling i Sverige
 • SKR (fd SKL) kommer också erbjuda detta som option till övriga Sveriges kommuner inför 2020-års NKI-undersökning.
 • OBS! NAI ingår ej i det sammanräknade NKI-resultatet utan särredovisas och påverkar ej den ordinarie undersökningen.

 

Ny undersökning från Näringslivets Regelnämnd, NNR, där ni ombeds inkomma med uppgifter (http://kommungranskning.se)

 • Efter julledigheten ombeds kommunerna besvara ett frågebatteri till denna kommungranskning.
  • För att få in svar behöver de rätt kontaktuppgifter till kommunerna.
  • Den 3 december skickade NNR ett e-post till kommunernas funktionsbrevlåda där ni uppmanas inkomma med kontaktuppgifter till berörda.

 

NKI-ranking (SKR/SBA) offentliggörs den 22 april 2020

 

 

 

Insatser inom SBA

SBA bistår kommunerna med stöd innan, under och efter undersökningens genomförande. Det kan vara såväl support inför upphandlingen av undersökningen som att på plats tolka resultatet och tillsammans med handläggare göra workshops för att stärka kundnöjdheten.

 

NKI-råd

År 2015 inrättade SBA ett NKI-råd i syfte att utbyta erfarenheter gällande myndighetsutövning samt kraftsamla kring gemensamma intressen.

Ett av NKI-rådets initiativ var en gemensam konferens inom den kommunala myndighetsutövningen.

Medlemmar i NKI-rådet:

 • Per Lundequist, Uppsala
 • Annika Janglund, Gävle
 • Andreas Fogelqvist, Huddinge
 • Britt Forsberg, Norrköping
 • Denis Oreskovic, Eskilstuna
 • Erik Åqvist, Linköping
 • Helena Aronsson, Örebro
 • Maria Spennare, Västerås
 • Evrim Erdal, Stockholm
 • Stefan Frid, Stockholm (SBA)

 

 

SBA-konferens

SBA-konferens 2020

Den 23-24 april 2020 arrangerar Stockholm Business Alliance, SBA, för fjärde året i rad sin årliga konferens inom myndighetsutövning. Konferensen samlar SBA:s kommuner tillsammans med statliga myndigheter, där fokus är dialog, erfarenhetsutbyte och utveckling. 

Invest Stockholm och SBA:s NKI-råd ska verka för att bli en mötesplattform inom den kommunala myndighetsutövningen i Stockholmregionen med syfte att utbyta erfarenheter och driva gemensamma insatser.

Läs mer i inbjudan och anmäl dig idag.

 

SBA-konferens 2019

För tredje året i rad genomfördes en konferens där vi bjöd in SBA-regionens 55 kommuner. Årets NKI-konferens ägde rum den 11-12 april på Courtyard by Marriot i Stockholm. Konferensen var fulltecknad med 250 deltagare med representanter från i stort sett samtliga SBA-kommuner. Förutom berörda tjänstemän från kommunerna deltog Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Boverket, Naturvårdsverket, Polisen, Folkhälsomyndigheten, Tillväxtverket, Näringslivets regelnämnd, Riksrevisionen, One Team Gov med flera.

Konferensen fick även denna gång mycket goda omdömen av deltagarna. Närmare 3 av 4 deltagare gav konferensen överbetyg (betyg 5-6).

Stockholm Business Alliance

Nedan kan du ta del av:

 

 

NKI-uppföljning

Sedan kommunerna började mäta företagens nöjdhet inom den kommunala myndighetsutövningen har företagen blivit alltmer nöjda.

Kommunerna kan följa sitt resultat genom att:

– Löpande följa sitt NKI-resultat i webbportalen, som samtliga SBA-kommuner automatiskt är anslutna till genom SBA-partnerskapet.

– Följa sitt resultat för Insikt, Öppna Jämförelse – Företagsklimat (SKL)

– Läsa SBA:s senaste rankingsrapport från 2019 och ta del av tidigare NKI-rapporter här nedan.

OBS! För att ingå i SBA:s NKI-ranking per myndighetsområde krävs sju (7) svar, vilket också är kriteriet för NKI-betyg i webbportalen. I SKL:s ranking krävs minst 12 svar. För att ingå i totalrankingen (samtliga myndighetsområden) från SBA och SKL är kriteriet minst 40 % svarsfrekvens och ärenden inom bygglov, livsmedelskontroll samt miljö- och hälsoskydd.

  Tidigare NKI-rapporter

  SBA-rapport 2019

  SBA-rapport 2018

  SBA-rapport 2017

  SBA-rapport 2015

  SBA-rapport 2013

  SBA-rapport 2011

  SBA-rapport 2009

  SBA-rapport 2007