Konjunkturrapporter 31 mar 2021

Fortsatt nedgång i spåren av Covid-19

2020 präglades av den pågående Covid-19 pandemin vilket medfört en tuff situation för många av regionens företagare och konsumenter. Läs mer i fjärde kvartalets konjunkturrapporter.

Samtliga konjunktursrapporter

Under det fjärde kvartalet 2020 ser vi att regionen som helhet avslutar året med positiva signaler från näringslivet med ökat nyföretagande och färre konkurser. Å andra sidan ser det fortsatt mörkt ut vad gäller utvecklingen på arbetsmarknaden. Antalet varsel ökar – om än inte lika dramatiskt som vid årets inledning – tillsammans med en stigande arbetslöshet och färre lediga jobb. Noterbart fortsätter också de kommersiella övernattningarna att minska, vilket fortsatt understryker besöksnäringens svåra situation.

Lönesumman i privat sektor sjunker för tredje kvartalet i rad men ökar något i förhållande till per invånare och sysselsatt. Detta riskerar att medföra en minskad köpkraft vilket på sikt påverkar näringslivet negativt genom en minskad konsumtion av varor och tjänster.

Det fjärde kvartalet kan däremot rapportera färre företagskonkurser och fler nystartade företag. Konkurserna inom Hotell- och restauranger har avtagit under kvartalet jämfört med motsvarande kvartal 2019. Flest konkurser återfinns inom Byggindustrin och företag inom juridik, ekonomi, vetenskap & teknik.

Arbetsmarknaden försvagades ytterligare under det fjärde kvartalet. Antalet sysselsatta minskar med 1,9 procent i regionen, vilket motsvarar 44 000 personer. Vidare minskar antalet lediga jobb med 18 procent samtidigt som antalet varslade personer ökar med 13 procent. Arbetslösheten ökar med 1,4%-enheter i regionen till 6,1 procent.

Antalet invånare ökar med 0,5 procent eller 25 000 invånare vilket liknar utvecklingen i Sverige som helhet. Nästan halva Sverige befolkning bor inom regionen.