Om SBA 26 okt 2020

Framtida arbetssätt inom Stockholm Business Alliance

Från och med 2021 går Stockholm Business Alliance in i en ny avtalsperiod och inför denna avser vi att utveckla arbetssätt och organisation vad gäller SBA-samarbetet. Med hjälp av konsultbolaget Startpoint Advisory har vi arbetat fram en rapport i syfte att använda som underlag i det utvecklingsarbetet.

Rapporten grundar sig i följande två frågeställningar:

  • Hur ska en medlemskommun vara rustad och agera för att kunna delta aktivt i SBA:s verksamhetsområden vad gäller NKI-arbete, investeringsfrämjande arbete med paketering och införsä̈ljning?
  • På vilket sätt bör Invest Stockholm vara riggat med organisation och arbetssätt för att kunna uppnå bästa resultat inom SBA-arbetet?

Sammanfattande slutsatser

Rapporten visar att förutsättningarna finns för att även framöver kunna driva ett långsiktigt hållbart utvecklingsarbete inom ramen för Stockholm Business Alliance (SBA). Mycket av det arbete som pågår idag bedöms som bra och skapar ett värde för medlemskommunerna. För att ytterligare utveckla och stärka SBA- samarbetet bör SBA se över möjligheten att initiera och genomföra en medlemsdriven strategiprocess under kommande avtalsperiod, med syfte att skapa samsyn kring SBA:s vision, mål och verksamhet.

Vidare visar den här rapporten att de inriktningar som SBA har idag är mycket relevanta men att det finns behov av delvis nya sätt att driva utveckling där ansvar, roller och organisation justeras och förtydligas.

Sist men inte minst menar rapporten att dialogen mellan medlemskommunerna och Invest Stockholm behöver systematiseras och förstärkas, och att fler behöver involveras i arbetet för att på så vis kunna säkerställa ett gemensamt ansvar för Stockholms-regionens utveckling.