Konjunkturrapporter 29 sep 2020

Fortsatt nedgång i spåren av Covid-19

Precis som första kvartalet präglas det andra kvartalet av den pågående Covid-19 pandemin. Under första kvartalet syntes effekterna främst på arbetsmarknaden men drabbar under andra kvartalet näringslivet hårdare. Detta gäller framförallt branscherna direkt drabbade av Covid- 19 restriktioner. Arbetsmarknaden är fortsatt präglad av varsel, lägre jobbtillväxt, färre sysselsatta och ökad arbetslöshet. En ljusglimt är däremot att nyföretagandet ökar i regionen under kvartalet.

Lönesumman i privat sektor utvecklas negativt under kvartalet och minskar med 1 procent. Även lönesummans utveckling per invånare minskar (-0,7%) medan den fortsätter att öka per sysselsatt (1,5%). Covid-19 har haft märkbara negativa effekter på näringslivet, inte minst i branscherna Researrangörer, Hotell och restaurang samt Kultur, där konkurserna ökar kraftigt.

På arbetsmarknaden syns effekterna tydligt av Covid-19 pandemin. De kommersiella övernattningarna har minskat med 72 procent. Tillsammans med förändrade konsumtionsmönster har detta framförallt drabbat jobbtillväxten och sysselsättningen inom hotell och restaurangnäringen samt kulturbranschen. Totalt minskar andelen nyanmälda jobb med 40 procent och varslen ökar med närmare 340 procent. Slutligen stiger arbetslösheten under kvartalet med 1,5 procentenheter och närmar sig nu 6 procent av den arbetsföra befolkningen.

Befolkningstillväxten fortsätter i samma takt som tidigare. Däremot kan vi också skönja en minskning av bostadsbyggandet i regionen. Här är det framförallt Stockholms och Dalarnas län som står ut med minskat byggande.