Nyheter

Filtrera på kategori

Visar 32 resultat

18 jan 2023

Relativ starkt kvartal för SBA-regionen trots orolig omvärld

Trots oro i världsekonomin med prisökningar och höjda räntor går ekonomin i SBA-regionen fortsatt relativt starkt. Tydligast är detta på arbetsmarknaden där sysselsättningen fortsätter att stiga. På den negativa sidan ökar varslen, även om det är från en låg nivå. Konjunkturen i SBA kvartal 3Ladda ner Konjunkturen per län kvartal 3 Företagskonkurserna sjunker något under tredje kvartalet, med två procent, och är på en lägre nivå än pandemiåret 2020. Samtidigt minskar nyföretagandet med 8 procent i SBA-regionen som helhet. På grund av den snabba utvecklingen i ekonomin finns även en snabbanalys av konkursstatistiken för helåret 2022 i denna rapport. Här är tendensen tydlig, konkurserna ökar kraftigt under slutet av 2022, särskilt under Q4, för SBA-regionen som helhet och i flera län. Se sid. 6-10 i rapporten för vidare läsning. Arbetsmarknaden utvecklas fortsatt positivt i SBA-regionen. Under det tredje kvartalet fortsätter sysselsättningen att stiga med 1 procent samtidigt som antalet lediga jobb ökar med 48 procent jämfört med samma period 2021. Arbetslösheten minskar också med 0,9 procentenheter i årstakt. På den negativa sidan ökar varslen med 48% under kvartalet, förvisso från en låg nivå. Antalet invånare ökar med 0,8 procent i SBA-regionen, vilket är något högre än utvecklingen för övriga landet. Antalet påbörjade bostäder minskar däremot med 5 procent under kvartalet och flera rapporter från byggbranschen tyder på att den siffran kommer sjukna än mer framöver. Foto: Henrik Trygg, mediabank/visitstockholm.com

Läs mer om Relativ starkt kvartal för SBA-regionen trots orolig omvärld
Konjunkturrapporter 11 okt 2022

Ekonomin står sig stark under andra kvartalet trots global inbromsning

Trots oro i världsekonomin med prisökningar och höjda räntor går ekonomin i SBA-regionen starkt. Tydligast är detta på arbetsmarknaden där arbetslösheten sjunker och sysselsättningen fortsätter att stiga. Flera bedömare tror dock på en tuff höst med en inbromsning i ekonomin. Konjunkturen i SBA kvartal 2Ladda ner Stockholmskonjunkturen kvartal 2Ladda ner Konjunkturen per län kvartal 2 Företagskonkurserna i SBA-regionen sjunker något med en procentenhet och är på en lägre nivå än innan pandemiåret 2020. Samtidigt minskar nyföretagandet minskar något i SBA-regionen som helhet. Även om nyföretagandet minskar under kvartalet skapas det nio nya företag per företagskonkurs. Arbetsmarknaden utvecklas fortsatt positivt i SBA-regionen. Under det andra kvartalet fortsätter arbetslösheten att minska samtidigt som sysselsättningen ökar. Antalet sysselsatta ökar med 67 800 personer i SBA-regionen och arbetslösheten minskar med 1 procentenhet, ca. 34 000 personer, jämfört med samma kvartal 2021. Varslen minskar med 14 procent och antalet lediga jobb fortsätter att öka. Antalet invånare ökar med 0,9 procent eller 41 100 personer i Stockholmsregionen, vilket är något högre än utvecklingen för övriga landet. Foto: Anna Hugosson, mediabank/visitstockholm.com

Läs mer om Ekonomin står sig stark under andra kvartalet trots global inbromsning
Konjunkturrapporter Omvärldsbevakning 5 jul 2022

Återhämtningen fortsätter

Återhämtningen sedan Corona-pandemin har under det första kvartalet 2022 varit stark. Ett orosmoment är däremot hur inflationen och stigande räntor kommer att påverka konjunkturen framgent.

Läs mer om Återhämtningen fortsätter
Internationell marknadsföring Omvärldsbevakning 14 jun 2022

Fördjupning av framtidens näringsliv i Stockholmsregionen

Nu presenteras del två av Swecos tidigare rapport om Framtidens Näringsliv i Stockholmsregionen. Denna del innehåller bland annat en fördjupning om horisontella teman, tillväxtnischer och delregionernas framtid. Ladda ner rapporten härLadda ner Styrgruppen inom Stockholm Business Alliance beslutade 2021 att ta fram en framtidsanalys om näringslivets utveckling. Konsultföretaget Sweco fick uppdraget och sammanställde en rapport med syfte att stärka medlemskommunerna vad gäller strategisk inriktning inom näringslivsutveckling. Den första delen presenterades i juni 2021 där megatrenderna digitalisering, globalisering, urbanisering och klimatförändring var en viktig del. Del två av rapporten innehåller en fördjupning med fokus på områdena hållbar produktion, elförsörjning av energiintensiva verksamheter samt internationell och inomregional tillgänglighet. Vidare presenteras insikter vad gäller nuläge och framtid för fordonsindustrin, batteri- och bränsleproduktion, healthtech och miljöteknik. Dessutom analyseras förutsättningarna framåt för regionens kommuner och arbetsmarknadsregioner. I anslutning till rapporten har det tagits fram ett marknadsföringsmaterial med filmer och powerpointpresentationer som SBAs medlemskommuner fritt kan använda för att synliggöra styrkor i kommun och region. De fyra korta filmerna kan du se här: tema klimat, tema digitalisering, tema globalisering och film på temat tillverkningsindustri. Vill du få filmerna och powerpointpresentationen om branscherna i rapporten i mailboxen? Kontakta elisabeth.sjogren@stockholm.se Foto: Anna Hugosson / mediabank.visitstockholm.com

Läs mer om Fördjupning av framtidens näringsliv i Stockholmsregionen
Konjunkturrapporter Omvärldsbevakning 9 maj 2022

Konjunkturläget inom Stockholm Business Alliance

Stockholm Business Alliance (SBA) följer löpande konjunkturutvecklingen inom partnerskapets 54 kommuner och åtta län. Ta del av det senaste om konjunkturläget och utvecklingen inom SBA-regionen.

Läs mer om Konjunkturläget inom Stockholm Business Alliance