Nyheter

Filtrera på kategori

Visar 18 resultat

Näringslivsservice (NKI/NUI) 25 jan 2021

Kom igång med NKI och NUI

Är du intresserad av att arbeta med kundundersökningar inom dessa områden? Här finns information och dokument som hjälper dig att komma igång. Kontakta oss om du har några frågor eller behöver stöd i ditt uppstartsarbete. Kontaktuppgifter Kom igång Observera att SBA:s instruktioner och upphandlingsmall skiljer sig något från SKR:s, då det är obligatoriskt att mäta upphandling och samtliga sex myndighetsområden för SBA:s partnerkommuner sedan 2021. Instruktioner för NKI och NUI 2021Ladda ner Upphandlingsmall SBALadda ner Nöjd Kund Index (NKI): NKI - Enkät 2021Ladda ner NKI - Ärendemall 2021Ladda ner Nöjd Upphandling Index (NUI): Obligatoriskt för SBA-kommuner från och med 2021. NUI - Enkät 2021 (Målgrupp 1)Ladda ner NUI - Enkät 2021 (Målgrupp 2-4)Ladda ner NUI - Ärendemall 2021Ladda ner

Läs mer om Kom igång med NKI och NUI
Konjunkturrapporter 20 jan 2021

Konjunkturnedgången fortsätter ännu i spåren av Covid-19

Precis som årets tidigare kvartal präglas det tredje kvartalet 2020 av den pågående Covid-19 pandemin. Stockholmsregionen har generellt drabbats hårdare än riket. Till skillnad från tidigare ökar nu företagandet i regionen med fler nystartade företag och färre konkurser. På arbetsmarknaden går dock samtliga indikatorer åt fel håll i Stockholmsregionen med färre sysselsatta och lediga jobb, fler varslade personer och högre arbetslöshet. Konjunkturen i SBA-regionen 2020 - Kvartal 3Ladda ner Samtliga konjunkturrapporter Lönesumman i privat sektor minskade för andra kvartalet i rad i Stockholmsregionen, vilket även gäller för lönesumma per invånare. Lönesumman minskar inom både tillverknings- som tjänstesektorn medan övrigt, där bl a byggbranschen ingår, växer. Under tredje kvartalet stärktes företagandet i regionen med fler nya företag och färre konkurser. Pandemin har dock slagit hårt mot vissa branscher. Konkurserna bland resebyråerna ökade exempelvis med 67 procent under perioden. Arbetsmarknaden försvagades ytterligare under tredje kvartalet. Antalet sysselsatta invånare minskar med 2,3 procent i regionen, vilket motsvarar 54 900 personer. Vidare minskar antalet lediga jobb med 32 procent samtidigt som antalet varslade personer ökar med 75 procent. Arbetslösheten ökar med 1,8 %-enheter i regionen till 6,4 procent. Antalet invånare ökar med 0,7 procent eller 30 000 personer, vilket är en starkare utveckling än Sverige i stort. Regionen överstiger nu för första gången 4,7 miljoner invånare, vilket motsvarar nästan halva Sveriges befolkning.

Läs mer om Konjunkturnedgången fortsätter ännu i spåren av Covid-19
Om SBA 26 okt 2020

Framtida arbetssätt inom Stockholm Business Alliance

Från och med 2021 går Stockholm Business Alliance in i en ny avtalsperiod och inför denna avser vi att utveckla arbetssätt och organisation vad gäller SBA-samarbetet. Med hjälp av konsultbolaget Startpoint Advisory har vi arbetat fram en rapport i syfte att använda som underlag i det utvecklingsarbetet. Rapporten grundar sig i följande två frågeställningar: Hur ska en medlemskommun vara rustad och agera för att kunna delta aktivt i SBA:s verksamhetsområden vad gäller NKI-arbete, investeringsfrämjande arbete med paketering och införsä̈ljning?På vilket sätt bör Invest Stockholm vara riggat med organisation och arbetssätt för att kunna uppnå bästa resultat inom SBA-arbetet? Sammanfattande slutsatser Rapporten visar att förutsättningarna finns för att även framöver kunna driva ett långsiktigt hållbart utvecklingsarbete inom ramen för Stockholm Business Alliance (SBA). Mycket av det arbete som pågår idag bedöms som bra och skapar ett värde för medlemskommunerna. För att ytterligare utveckla och stärka SBA- samarbetet bör SBA se över möjligheten att initiera och genomföra en medlemsdriven strategiprocess under kommande avtalsperiod, med syfte att skapa samsyn kring SBA:s vision, mål och verksamhet. Vidare visar den här rapporten att de inriktningar som SBA har idag är mycket relevanta men att det finns behov av delvis nya sätt att driva utveckling där ansvar, roller och organisation justeras och förtydligas. Sist men inte minst menar rapporten att dialogen mellan medlemskommunerna och Invest Stockholm behöver systematiseras och förstärkas, och att fler behöver involveras i arbetet för att på så vis kunna säkerställa ett gemensamt ansvar för Stockholms-regionens utveckling.

Läs mer om Framtida arbetssätt inom Stockholm Business Alliance
Investeringar och etableringar 1 okt 2020

Multinationella företag etablerar i stor utsträckning sina huvudkontor i Stockholmsregionen

Stockholmsregionen är placerad i Europatoppen när det gäller platser där multinationella företag väljer att placera sina huvudkontor. Med 22 huvudkontor har Stockholmsregionen flest etableringar i Norden och ligger på tredje plats i Europa tillsammans med Amsterdam, efter London och Paris. Detta enligt den nya rapporten ”Det globala Stockholm – en kartläggning av multinationella företag med huvudkontor i Norden och Stockholmsregionen” som tagits fram av Region Stockholm i samarbete med Invest Stockholm, baserad på statistik från Forbes Global 2000, en årlig sammanställning över världens 2000 största företag. Stockholmsregionens höga placering är en styrka eftersom studier visar att huvudkontor spelar en nyckelroll i regional ekonomisk utveckling. Huvudkontor i globala företag har ofta liknande behov och vill etablera sig nära varandra. Ju högre regional andel av nordiska och europeiska huvudkontor, desto större sannolikhet att nya etableringar sker i regionen. En viktig faktor för beslutet att etablera sig anses vara konnektiviteten  – det samlade flödet av människor, tjänster och kunskap mellan regionen och omvärlden. För Invest Stockholms arbete med att attrahera internationella företag till Stockholmsregionen är rapporten ett viktigt verktyg då den stärker vårt erbjudande.  Här finns länkar till: Nyheten och rapporten på engelskaMer information om vårt erbjudande gentemot internationella företagRapporten i sin helhet på svenskaKort version av rapporten på svenska Foto: Region Stockholm (sll.se)

Läs mer om Multinationella företag etablerar i stor utsträckning sina huvudkontor i Stockholmsregionen
Konjunkturrapporter 29 sep 2020

Fortsatt nedgång i spåren av Covid-19

Precis som första kvartalet präglas det andra kvartalet av den pågående Covid-19 pandemin. Under första kvartalet syntes effekterna främst på arbetsmarknaden men drabbar under andra kvartalet näringslivet hårdare. Detta gäller framförallt branscherna direkt drabbade av Covid- 19 restriktioner. Arbetsmarknaden är fortsatt präglad av varsel, lägre jobbtillväxt, färre sysselsatta och ökad arbetslöshet. En ljusglimt är däremot att nyföretagandet ökar i regionen under kvartalet. Konjunkturen i SBA-regionen 2020 - Kvartal 2Ladda ner Lönesumman i privat sektor utvecklas negativt under kvartalet och minskar med 1 procent. Även lönesummans utveckling per invånare minskar (-0,7%) medan den fortsätter att öka per sysselsatt (1,5%). Covid-19 har haft märkbara negativa effekter på näringslivet, inte minst i branscherna Researrangörer, Hotell och restaurang samt Kultur, där konkurserna ökar kraftigt. På arbetsmarknaden syns effekterna tydligt av Covid-19 pandemin. De kommersiella övernattningarna har minskat med 72 procent. Tillsammans med förändrade konsumtionsmönster har detta framförallt drabbat jobbtillväxten och sysselsättningen inom hotell och restaurangnäringen samt kulturbranschen. Totalt minskar andelen nyanmälda jobb med 40 procent och varslen ökar med närmare 340 procent. Slutligen stiger arbetslösheten under kvartalet med 1,5 procentenheter och närmar sig nu 6 procent av den arbetsföra befolkningen. Befolkningstillväxten fortsätter i samma takt som tidigare. Däremot kan vi också skönja en minskning av bostadsbyggandet i regionen. Här är det framförallt Stockholms och Dalarnas län som står ut med minskat byggande.

Läs mer om Fortsatt nedgång i spåren av Covid-19