Nyheter

Filtrera på kategori

Visar 34 resultat

Konjunkturrapporter 29 sep 2020

Fortsatt nedgång i spåren av Covid-19

Precis som första kvartalet präglas det andra kvartalet av den pågående Covid-19 pandemin. Under första kvartalet syntes effekterna främst på arbetsmarknaden men drabbar under andra kvartalet näringslivet hårdare. Detta gäller framförallt branscherna direkt drabbade av Covid- 19 restriktioner. Arbetsmarknaden är fortsatt präglad av varsel, lägre jobbtillväxt, färre sysselsatta och ökad arbetslöshet. En ljusglimt är däremot att nyföretagandet ökar i regionen under kvartalet. Konjunkturen i SBA-regionen 2020 - Kvartal 2Ladda ner Lönesumman i privat sektor utvecklas negativt under kvartalet och minskar med 1 procent. Även lönesummans utveckling per invånare minskar (-0,7%) medan den fortsätter att öka per sysselsatt (1,5%). Covid-19 har haft märkbara negativa effekter på näringslivet, inte minst i branscherna Researrangörer, Hotell och restaurang samt Kultur, där konkurserna ökar kraftigt. På arbetsmarknaden syns effekterna tydligt av Covid-19 pandemin. De kommersiella övernattningarna har minskat med 72 procent. Tillsammans med förändrade konsumtionsmönster har detta framförallt drabbat jobbtillväxten och sysselsättningen inom hotell och restaurangnäringen samt kulturbranschen. Totalt minskar andelen nyanmälda jobb med 40 procent och varslen ökar med närmare 340 procent. Slutligen stiger arbetslösheten under kvartalet med 1,5 procentenheter och närmar sig nu 6 procent av den arbetsföra befolkningen. Befolkningstillväxten fortsätter i samma takt som tidigare. Däremot kan vi också skönja en minskning av bostadsbyggandet i regionen. Här är det framförallt Stockholms och Dalarnas län som står ut med minskat byggande.

Läs mer om Fortsatt nedgång i spåren av Covid-19
Internationell marknadsföring 9 sep 2020

Så marknadsför vi Stockholmsregionen i världen

Som medlem i Stockholm Business Alliance ingår man under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia, vars vision är att vara känd som en av de mest kreativa platserna i världen.  Internationell marknadsföring utgör en viktig del av SBA-samarbetet. Det är genom att öka kännedomen om Stockholmsregionen, våra styrkor och värderingar, som vi lyckas attrahera internationella företag och talanger att flytta hit.  Läs rapporten om hur vi arbetar med internationell marknadsföring: Så marknadsför vi Stockholmsregionen i världen (PDF 8,5 MB)Ladda ner

Läs mer om Så marknadsför vi Stockholmsregionen i världen
Investeringar och etableringar 7 sep 2020

Varför är det viktigt med datacenter i vår region?

Fördelarna med att attrahera datacenter till regionen handlar om att stärka den digitala infrastrukturen och vår konkurrenskraft, att digitala tjänster fortsätter att utvecklas och samtidigt minska vår klimatpåverkan globalt. Varför behöver vi datacenter? Ett stort antal kritiska samhällstjänster är helt beroende av fungerande datacenter för att kunna leverera data och information, allt från banker och sjukvård till resor och leveranser. Med anledning av detta är flera datacenter klassade som samhällskritisk verksamhet. Genom att internationella datacenter etableras i Sverige ger det svenska företag och entreprenörer tillgång till digital kapacitet med låg svarstid och hög valfrihet. Det hjälper våra företag och inhemska IT-industri att fortsätta utvecklas genom digitala tjänster som kräver fysisk närhet för att möta krav på uppkoppling, regleringar och maximal flexibilitet. Datacenterinvesteringar för alltså med sig att Sveriges digitala konkurrenskraft stärks. Stockholmsregionen och datacenter I takt med att det digitala och uppkopplade samhället utvecklas har datacenter fått en allt viktigare roll för hela vårt land. Stora mängder data genereras, lagras och distribueras när vi använder social media, strömningstjänster och näthandel men även för nya företeelser som artificiell intelligens, självkörande bilar och modern forskning. I den här utvecklingen har Stockholm ett starkt erbjudande för moderna datacenter. Med en stabil infrastruktur, möjligheter till energieffektiv drift med hög nätverkskapacitet till närliggande länder och städer har flera internationella aktörer valt att placera sina datacenter här. Det stärker vår konkurrenskraft, skapar arbetstillfällen och ger vårt samhälle, näringsliv och entreprenörer möjlighet att dra fördel av de digitala tjänster som placeras lokalt i Sverige och Norden. Datacenter och det digitala samhället Sedan åren 2006-2007 har datacenterbranschen utvecklats kraftigt av hur internet, molntjänster och digitala enheter används både privat och professionellt. Genom att lyfta fram tre händelser kan grunden för denna förändring beskrivas – när Facebook öppnades upp för alla användare 2006, Amazons lansering av sin publika molntjänst EC2 2006 (numera AWS) och Apples introduktion av iPhone 2007.  Dessa tre fenomen; social media, publika molntjänster och smarta telefoner, har i grunden förändrat inte bara samhället i stort utan även rollen och affären för hela datacenterbranschen. Den allt snabbare digitaliseringen och övergången till molntjänster har gjort att fler och fler företag och organisationer, båda nya och mer etablerade, valt att placera mer utrustning i hyrda datacenter istället för att använda egna anläggningar. Detta har drivit fram en stark utveckling i branschen med moderna datacenter som effektivt kan hantera högre IT-kapacitet i större mängd. Sveriges roll i en global marknad Analysföretag och bedömare visar på en fortsatt global årlig tillväxt på uppemot eller till och med över 10% de närmaste fem åren (1,2). I denna synnerligen internationella marknad har Sverige bra förutsättningar att konkurrera och har på senare år lyckats attrahera aktörer som AWS (Amazon) och Microsoft att placera stora datacenter här. Även marknaden för datacenter som tjänst, co-location, har sett stark tillväxt, framförallt i Stockholmsregionen där flera aktörer investerat i ny kapacitet (3). Sverige är ett mycket bra land att placera datacenter i sett ur ett klimatperspektiv. Vi kan erbjuda el från återvinningsbara energikällor och har ett klimat och stabil infrastruktur som gör att dessa anläggningar kan drivas mycket energieffektivt. När internationella aktörer väljer att placera sina datacenter här innebär det nästan alltid ett minskat klimatavtryck då alternativ som Tyskland, Nederländerna eller Irland sällan kan erbjuda lika hög energieffektivitet eller återvinningsbar elkraft. Marknad och arbetstillfällen Om potentialen att attrahera fler datacenter till Sverige tillvaratas fullt ut bedöms detta kunna växa till 50 miljarder kronor på årsbasis år 2025 med en direkt och indirekt kapacitet att skapa 27 000 arbetstillfällen (4). Dessa arbetstillfällen fördelar sig inom tre områden: 1. Direkt effekt av att bygga och driva själva datacentret. Här inkluderas de som anställs i själva datacentret och vars arbetstillfälle bekostas direkt av själva anläggningen. 2. Indirekta effekter av att ett nytt datacenter etableras. I detta område ingår underleverantörer som är med och planerar, uppför och levererar utrustning till datacentret. 3. Sekundära effekter av investeringen som helhet. När ett nytt datacenter etableras påverkar det företag både i närheten, men även i landet i övrigt. Exempel på detta är hotell och restauranger, men även kursverksamhet, utbildning och nya affärsidéer från angränsande universitet. Kritisk del av digital infrastruktur När datacenter etableras här stärker det vår totala digitala infrastruktur och har en positiv effekt genom att mer datatrafik strömmar genom nätverk och operatörer och ger oss alla möjlighet till bättre bandbredd och mer kapacitet när vi kopplar upp oss. Vidare gör det även att vi både kan behålla och fortsätta utveckla kompetens inom datacenterområdet. Detta är komplexa anläggningar med höga krav på säkerhet, tillgänglighet och energieffektiv drift. Det gör att kunniga företag och individer som arbetar med denna typ av frågor får fler kunder och kan fortsätta utveckla sin kompetens och sitt erbjudande.  Ser vi till företag som enligt SCB och Orbis är verksamma inom ”Databehandling, hosting” eller ”Datordrifttjänster” handlar det om 3000 respektive 4000 företag som nyttjar och erbjuder någon form av datacenterkapacitet. Datacenterverksamhet handlar alltså inte bara om stora, digitala fabriker utan är något som har stor betydelse för en mängd företag och hela samhället i stort. Datacenter är helt enkelt en kritisk del av vår moderna infrastruktur och har ett stort värde för hur vi arbetar, kommunicerar och driver vår region framåt. Artikeln är skriven av Mats Nilsson Hahne för Stockholm Business Alliance. Fotnoter: Global Data Center Power Market – Segmented by Solution, Service (Consulting, System Integration, Professional Service), End-User (Telecom, BFSI, Healthcare), and Region – Growth, Trends, and Forecast (2018 – 2023)CBRE 2018 Global Data Center Trends ReportExempelvis Equinix, DigiPlex, Interxion, EcoDataCenter, Fortlax, Hydro66 och SungardBCG Capturing the Data Center Opportunity, June 2016

Läs mer om Varför är det viktigt med datacenter i vår region?
Konjunkturrapporter 2 jul 2020

Tufft konjunkturläge i Stockholm i spåren av Covid-19

Konjunkturrapporten för årets första kvartal i Stockholm visar att Covid-19-pandemin accelererade den ekonomiska avmattning som staden upplevde redan innan virusutbrottet. Detta syns framförallt på utvecklingen av arbetsmarknaden med ökad arbetslöshet och en stor ökning av antalet varsel i jämförelse med samma period 2019. Framförallt hotell- och restaurangbranschen har drabbats svårt av Covid-19-restriktionerna med en minskning av övernattningar, sysselsättning och nyanmälda jobb som följd. Konjunkturen i SBA-regionen 2020 - Kvartal 1Ladda ner – Stockholm har drabbats hårt av pandemin, vilket avspeglas i ett ökat antalet varsel, högre arbetslöshet och fler företagskonkurser under det första kvartalet. Trots krisen finns det flera ljusglimtar – lönesumman inom privat sektor ökar för kvartalet och likaså nyföretagandet. Nu fortsätter ansträngningarna för att Stockholms företagare ska klara sig och gå stärkta ur krisen så att fler kommer i jobb och Stockholm kan fortsätta växa och utvecklas, säger Anna König Jerlmyr, finansborgarråd i Stockholms stad. Effekterna av Covid-19-pandemin syns tydligast på utvecklingen av arbetsmarknaden. Inom hotell- och restaurangbranschen som drabbats hårdast, minskar de kommersiella övernattningarna med 18 procent i Stockholms län under kvartalet. Varslen generellt skjuter också i höjden och ökar med drygt 260 respektive 1 200 procent i Stockholms län och stad. Detta är en kraftigare ökning av varslen än under finanskrisens inledande kvartal 2008. Slutligen återspeglas denna utveckling av en ökad arbetslöshet på 0,5 procentenheter i slutet av första kvartalet. – Stockholm är Sveriges ekonomiska motor med en långvarig sysselsättningstillväxt. Pandemin är en chock för den globala ekonomin som lamslagit besöksnäringen, men också stora delar av Stockholms näringsliv. Trots att statistiken endast fångar de inledande effekterna av pandemin kan vi se dramatiska siffror över antalet varslade personer som saknar motstycke. Nu är det av största vikt att vi alla tar ansvar och gör vårt yttersta för att mildra effekterna av pandemin och rusta Stockholm för framtiden, säger Staffan Ingvarsson, VD, Stockholm Business Region. 

Läs mer om Tufft konjunkturläge i Stockholm i spåren av Covid-19